Dispečing 0903 219 111

Modernizácie výťahov

Modernizácia pomôže odstrániť problémy spojené so starými, technicky opotrebovanými výťahmi alebo výťahovými časťami, ktoré vykazujú vysokú poruchovosť a nespoľahlivosť. Vykonané opravy zabezpečia výrazné zlepšenie bezpečnosti a technického stavu výťahu v súlade s platnými normami.

Rozsah modernizácie

Náš pracovník pri obhliadke individuálne posúdi aktuálny technický stav pôvodného výťahu a na základe toho vypracuje podrobný plán jeho modernizácie. Ten následne konzultuje so zákazníkom a poskytne odborné poradenstvo.

Pri modernizácii sa hlavný dôraz kladie na výmenu najviac opotrebovaných a poruchových komponentov. Našim zákazníkom odporúčame začať s opravami tých častí výťahu, ktoré môžu byť príčinou nevyhovujúceho stavu a môžu predstavovať riziko pre bezpečnú prevádzku výťahu. Najčastejšie ide o opravy pohonu a elektrickej výbavy, ktoré spolu tvoria základnú časť každého výťahu. Pokiaľ sú tieto komponenty v bezchybnom stave, odporúčame pristúpiť k modernizácii ostatných častí výťahu vrátane modernizácie kabíny a dverí, čím sa docieli aj estetické zhodnotenie výťahu. Kvalitu a spoľahlivosť modernizovaného výťahu garantujeme vďaka použitiu špičkových komponentov od overených dodávateľov.

Modernizácia na etapy

Výhodou modernizácie je, že ju v prípade záujmu môžeme rozčleniť na niekoľko nezávislých etáp. Vďaka rozčleneniu modernizácie na etapy má bytový dom dostatok priestoru na efektívne naplánovanie potrebného rozpočtu a harmonogramu prác.

Výmena elektrovýzbroje

Kompletná výmena riadiacej a ovládacej časti výťahu. Montáž nového moderného rozvádzača s frekvenčným meničom zaistí zvýšenie spoľahlivosti, plynulý chod výťahu a úsporu elektrickej energie. Výmena ovládačov vo všetkých staniciach a výmena ovládača v kabíne. Výmena elektroinštalácie výťahu v strojovni aj vo výťahovej šachte.

Výmena stroja a nosných lán

Montáž nového výťahového stroja s optimalizovaným výkonom vrátane novej trakčnej kladky. Umiestnenie stroja na nový oceľový podstavec s pružným uložením na elimináciu hlučnosti a vibrácií. Kompletná výmena nosných lán výťahu.

Výmena kabíny

Modernizácia alebo úplná výmena rámu kabíny. Výmena bezpečnostných komponentov, čeľustí a zachytávačov kabíny. Montáž novej kabíny s dizajnom na mieru pre zvýšenie komfortu prepravy a estetickej hodnoty domu. Montáž nových kabínových dverí pre zvýšenie bezpečnosti.

Výmena vodidiel a obmedzovača rýchlosti

Podľa posúdenia technického stavu môže nasledovať výmena zastaraných vodidiel protiváhy, výmena obmedzovača rýchlosti s lankom alebo výmena bezpečnostných komponentov podľa potreby.

Výmena šachtových dverí

Podľa stavu pôvodných dverí je možná buď ich modernizácia s výmenou bezpečnostných a zaisťovacích prvkov, alebo inštalácia úplne nových moderných dverí aj so zárubňami na každom poschodí vrátane ich vybúrania a zamurovania.

Porovnanie pôvodných a nových komponentov

Pôvodné dvere

Nové dvere

Pôvodná kabína

Nová kabína

Pôvodný kabínový ovládač

Nový kabínový ovládač

Pôvodný rozvádzač

Nový rozvádzač

Pôvodný stroj

Nový stroj

Ďalej zabezpečujeme

V rámci rekonštrukcie výťahu Vám ponúkame aj doplnkové služby súvisiace s výťahárskou činnosťou.

Projekčná činnosť

Pripravíme podklady potrebné na ohlásenie stavby alebo k stavebnému povoleniu, ako aj k žiadosti o úver zo ŠFRB.

Kamerový systém

Zabezpečíme inštaláciu profesionálneho kamerového systému do kabíny výťahu.

Murárske práce

Vykonáme doplnkové murárske práce, vymaľovanie strojovne, vymaľovanie výťahovej šachty a položenie dlažby pred výťahom.

Zámočnícke práce

Na mieru vyrobíme nové poklopy vrátane ich vyváženia, nové prístupové rebríky alebo nové dvere do strojovne.

Elektrický prívod

Zrealizujeme kompletnú výmenu hlavného elektrického prívodu pre nový výťah vrátane revíznej správy.

Projekčná činnosť

Pripravíme podklady potrebné na ohlásenie stavby alebo k stavebnému povoleniu, ako aj k žiadosti o úver zo ŠFRB.

Kamerový systém

Zabezpečíme inštaláciu profesionálneho kamerového systému do kabíny výťahu.

Murárske práce

Vykonáme doplnkové murárske práce, vymaľovanie strojovne, vymaľovanie výťahovej šachty a položenie dlažby pred výťahom.

Zámočnícke práce

Na mieru vyrobíme nové poklopy vrátane ich vyváženia, nové prístupové rebríky alebo nové dvere do strojovne.

Elektrický prívod

Zrealizujeme kompletnú výmenu hlavného elektrického prívodu pre nový výťah vrátane revíznej správy.

Mám záujem o modernizáciu výťahu.